Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – TIS, u saradnji sa partnerskim organizacijama, raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADOVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata i naučno-istraživačkih radova, koji se prezentuju na Međunarodnoj konferenciji “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija”, koja će 8. i 9. oktobra 2018. godine biti održana u Sarajevu.

Ovo je je jedna od najznačajnijih konferencija u regiji koja podržava i afirmiše saradnju vladinih institucija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora i nevladinih organizacija s ciljem afirmisanja saradnje i zajedničkog učešća u realizaciji regionalnih projekata. Cilj konferencije je i promocija inovativnih ideja i naučno-istraživačkih radova iz oblasti razvoja tržišta, statistike, IT tehnologija, kao i drugih ekonomsko-socijalnih oblasti.

Konferencija obuhvata četiri značajna sektora kroz tematska poglavlja, i to: panel tržište, panel statistika, panel investicije i panel istraživanje i razvoj.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (privredna društva, fakulteti, instituti, lokalna samouprava, javne ustanove, neprofitne organizacije i fizička lica).

Vrste prijava:

Prijave treba da se odnose na sljedeće četiri oblasti:

– Tržište (analize i istraživanja o uvjetima na tržištu kapitala, rada, roba i usluga, aktivnosti i projekti koji doprinose povećanju konkurentnosti, održivi razvoj u regiji, uvozu i izvozu, mogućnosti uvezivanja i saradnja poslovne zajednice)

– Statistika (važnost regionalne saradnje statističkih institucija u razvoju statistike u procesu donošenja odluka i stvaranje ekonomske i socijalne politike u regiji, korištenje modernih aplikacija za prikupljanje, obradu i analizu podataka, razvijanje statističkih indikatora održivog razvoja, važnost usklađivanja statističkih zakonodavstava s međunarodnim propisima i praksama)

– Istraživanje i razvoj (svjetski trendovi razvoja i istraživanja u svim područjima od interesa: IT tehnologije, obrazovanje, razvoj i korištenje baza podataka, modernog menadžmenta, itd.).

– Investicije (mogućnosti i trendovi investicija u regionu). Investicijski projekti ili istraživački radovi mogu se odnositi na sljedeće teme: energetika, industrija, građevinarstvo, promet i infrastruktura, informacione i komunikacione tehnologije, poljoprivreda, finansijski sektor, turizam i trgovina i dr.

Projekat treba da sadrži: profil i naziv; strateški plan (predmet, lokacija predložene investicije, ciljevi, rezultati, rizici, ključne karakteristike); poslovni i finansijski plan; pokazatelj povrata investicije. Istraživački radovi trebaju sadržavati sve relevantne metodološke elemente i sadržaj naučno-istraživačkog rada.

Ocjena prijava:

Ocjenu projekata i istraživačkih radova daje komisija imenovana od strane Organizacionog odbora Regionalnog foruma za tržište, investicije i statistiku – TIS i to za one prijave koje su ispunile sve uvjete i koje su dostavljene u definisanom roku. Izabrani projekti i radovi će se prezentovati na konferenciji i biće predstavljeni eventualnim investitorima i drugim zainteresovanim organizacijama.

Za prva tri izabrana projekta i tri naučno-istraživačka rada će se omogućiti autorima da ih po želji sami prezentuju. (jedna prezentacija može imati maksimalno 10 slajdova u trajanju od 20 minuta)

Podnošenje prijava:

Projekti se dostavljaju na email: info@forumtis.net ili na adresu Foruma: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH.

Rok za dostavljanje projekata je 27. septembar 2018. godine.

Sve informacije o Regionalnom forumu za tržište, investicije i statistiku – TIS i Međunarodnoj konferenciji možete pronaći na web portalu www.forumtis.net. Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju, kontakt osoba Azra Bećirović, koordinator projekta.

Kontakt telefon +387 33 217 391, e-mail: info@forumtis.net.