Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku-TIS, u saradnji sa partnerskim organizacijama, raspisuje
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA I ISTRAŽIVAČKIH RADOVA
Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata i istraživačkih radova, koji se prezentuju na Mađunarodnoj konferenciji o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja”, koja se održava u Sarajevu 6., 7. i 8. novembra 2017 godine.

Ovo je prva konferencija u regiji koja podržava i afirmiše saradnju vladinih institucija, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora i nevladinih organizacija s ciljem planiranja i saradnje u realizaciji regionalnih projekata.
Konferencija obuhvata četiri značajna sektora kroz tematska poglavlja, i to: panel tržište, panel statistika, panel investicije i panel istraživanje i razvoj
Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (privredna društva, lokalna samouprava, javna preduzeća, ustanove, neprofitne organizacije i fizička lica).
Vrste prijava:
Prijave treba da se odnose na sljedeće 4 oblasti:
– Tržište (analize i istraživanja o uvjetima na tržištu kapitala, rada, roba i usluga, aktivnosti i projekti koji doprinose povećanju konkurentnosti, održivi razvoj u regiji, mogućnosti uvezivanja i saradnja poslovne zajednice)
– Statistika (važnost regionalne suradnje statističkih institucija u razvoju statistike u procesu donošenja odluka i stvaranje ekonomske i socijalne politike u regiji, korištenje modernih aplikacija za prikupljanje, obradu i analizu podataka, važnost usklađivanja statističkih zakonodavstava s međunarodnim propisima i praksama)
– Istraživanje i razvoj (svjetski trendovi razvoja i istraživanja u svim područjima od interesa: IT tehnologije, obrazovanje, razvoj i korištenje baza podataka, modernog menadžmenta, itd.).
– Investicije (mogućnosti i trendovi investicija u regionu). Investicijski projekti ili istraživački radovi mogu se ticati sljedećih tema: energetika, industrija, građevinarstvo, promet i infrastruktura, informacione i komunikacione tehnologije, poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo, finansijski sektor, turizam i trgovina
Projekat treba sadržavati: profil i naziv; strateški plan (predmet, lokacija predložene investicije, ciljevi, ključne karakteristike); poslovni i finansijski plan; pokazatelj povrata investicije, Istraživački radovi trebaju sadržavati sve relevantne metodološke elemente i sadržaj.

Ocjena prijava
Ocjenu projekata i istraživačkih radova, daje komisija imenovana od strane Organizacionog odbora Regionalnog foruma za tržište, investicije i statistiku – TIS, za one prijave koje su ispunile sve uvjete i dostavljeni u definisanom roku.Izabrani projekti i radovi će se prezentovati na konferenciji i prestaviti eventualnim investitorima i drugim zainteresovanim organizacijama. Također za prva tri izabrana projekta će se omogućiti autorima da ih po želji sami prezentuju. (jedna prezentacija može imati maksimalno do 8 slajdoba i 15 minuta vremena)
Podnošenje prijava
Projekti se dostavljaju na email info@forumtis.net ili na adresu Saveza: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH.

Rok za dostavljanje projekata je 20. 10. 2017. godine.
Sve informacije o Regionalnom forumu za tržište investicije i statistiku i Međunarodnoj konferenciji, možete pronaći na web portalu na portalu www.forumtis.net. Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju, kontakt osoba Azra Bećirović, koordinator projekta. Kontakt telefon +387 33 217 391, e-mail: info@forumtis.net.
Sarajevo, 26.9.2017. godine